KVKK

Kurumsal / KVKK

1. Kişisel Veri Sorumlusu Kimdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Endura Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri Sorumlusu sıfatıyla ENDURA ENERJİ’ye vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini/devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz.

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenir?

Kişisel verileriniz hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar ile sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde veri sorumlusu sıfatı ile ENDURA ENERJİ tarafından işlenecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; ürün ve hizmetlerin sağlanması, sunulması, geliştirilmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, gerekli mevzuatlar ve şirket işleyişinin zorunlu kıldığı sebepler doğrultusunda işlenecektir. 6698 sayılı KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin varlığı halinde açık rıza aranmaksızın kişisel verilerin ENDURA ENERJİ tarafından işlenmesi mümkündür.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat uyarınca aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz;

* Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması;

* Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;

* Şirketimizin hukuki yükümlülükleri ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi maksadıyla;

* Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;

* Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; yurt içinde şirketimiz ana merkezine, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yahut hizmet alınan üçüncü kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve hukuki sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 3.maddesinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Şirketin belirli bölümlerinde, güvenlik, yönetim ve koordinasyonun sağlanması maksadı ile görüntü kaydı yapılmakta olup, amaç ile bağlantılı şekilde toplanan veriler 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun şekilde adli makamlar ile emniyet güçlerinin talebi hariç üçüncü kişilere aktarılmaz. ENDURA ENERJİ tarafından elde edilen ve işlenen tüm kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere, ilgili mevzuatlara uygun şekilde muhafaza edilecek, işlenme amaçlarının ortadan kalkması halinde ise, mevzuata uygun şekilde yok edilecek, silinecek, anonim hale getirilecektir.

5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ENDURA ENERJİ’YE iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

- Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- işisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6. Bu Hakları Kullanırken Veri Sorumlusuna Ne Şekilde, Hangi Adreslerden Başvuruda Bulunabilirsiniz?

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek "Ertuğrul Mah. İzmir Yolu Cad. 128. (270) Sok. Tuşpa Plaza A Blok Kat.5 Ofis.68 Nilüfer/BURSA" adresine ıslak imzalı bir nüshasının iadeli taahhütlü mektup ile bizzat elden veya noter aracılığı ile iletilmesi veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı başvurunuzun info@enduraenerji.com e-posta adresine, yahut şirketimiz İnsan Kaynakları biriminde bulunan başvuru formlarını doldurmak sureti ile iletilmesi gerekmektedir.